Αποτελέσματα

IO1 Πλαίσιο Ικανοτήτων του Women Making Waves

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις διπλά μειονεκτούντες γυναίκες ώστε να ασκήσουν ηγετικές θέσεις και να αυξήσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, η εταιρική σχέση θα αναπτύξει το πλαίσιο για την ικανότητα των γυναικών και να δημιουργήσει "κύματα". Θα αναλύσει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και έργα που προωθούν τη γυναικεία ηγεσία μεταξύ της ομάδας στόχου. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γυναικών και το Leader Circles ™ θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα οφέλη στις γυναίκες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση.


Μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο ικανοτήτων ΕΔΩ!

IO4 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του Women Making Waves

Η Πλατφόρμα του Women Making Waves - περιλαμβάνει την ηλεκτρονική προσαρμογή των εκπαιδευτικών υλικών που θα αναπτυχθούν ως μέρος των IO2 και IO3, καθώς και άλλων σχετικών πλατφορμών και MOOCs με βάση αυτές τις πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες από της δια ζώσης συναντήσεις, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετα υλικά μεταξύ των συνεδριών. Τα μέλη της ομάδας-στόχου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν μπορούν ή δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την προσωπική κατάρτιση θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επωφεληθούν πλήρως από όλο το περιεχόμενο που αναπτύσσεται. Θα περιλαμβάνει υλικό βίντεο, έγγραφα, σενάρια διαδραστικής εκμάθησης και παρουσιάσεις για την αύξηση της αφοσίωσης των χρηστών.


Μπορείτε να βρείτε την Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ΕΔΩ!

Μπορείτε να βρείτε τη συγκριτική αναφορά
ΕΔΩ!

IO2 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Women Making Waves

Ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας των γυναικών Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Women Making Waves, θα αναπτυχθούν προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των γυναικείων ηγετικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων και στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης για την απασχολησιμότητα των διπλά μειονεκτούντων γυναικών (NEET, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, στα πρώτα στάδια σταδιοδρομίας, γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία μετά από μακρά απουσία ή που ακολουθούν νέα σταδιοδρομία ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει ως στόχο να εντοπίσει τις ανάγκες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και στην συνέχεια να βοηθήσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη.


Μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΔΩ!

Μπορείτε να βρείτε τη συγκριτική αναφορά ΕΔΩ!

IO5 Οδηγός του Women Making Waves για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν έναν οδηγό χάραξης πολιτικής που θα στοχεύει στους φορείς χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις, τα επίσημα και μη εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οργανώσεις υποστήριξης μεταναστών και γυναικών και άλλους ενδιαφερόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Οδηγός στοχεύει να τονίσει την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους στην Ευρώπη στο μέγιστο και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής της αγοράς.


Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ΕΔΩ!