women-making-waves

Πιθανές ευκαιρίες και εμπόδια κατά την κατάκτηση θέσεων εξουσίας στην αγορά εργασίας – Η φωνή των γυναικών από τέσσερις χώρες

Το έργο «Women Making Waves– Ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας των γυναικών», ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019. Λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην Ευρώπη και του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ των φύλων, ο στόχος του έργου είναι να αυξήσει την εμπιστοσύνη των γυναικών, την αυτογνωσία, την απασχολησιμότητα και τις ευκαιρίες ηγεσίας. Επιπλέον, μέσω αυτού του έργου, στοχεύουμε να εξαλείψουμε το χάσμα των φύλων σε σχετικές θέσεις, αυξάνοντας και υποστηρίζοντας την εκπροσώπηση των γυναικών.

Το έργο στοχεύει επίσης στη δημιουργία ισχυρότερων συνδέσεων μεταξύ των γυναικών που επιδιώκουν να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους σε όλη την Ευρώπη με ένα σύστημα διασυνοριακής υποστήριξης και την αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης βοηθώντας τα διπλά μειονεκτούντα άτομα(Γυναίκες που δεν είναι στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση (ΝΕΕΤ), μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας, οι γυναίκες που επιστρέφουν στη δουλειά μετά από μακρά απουσία ή εκείνες που ακολουθούν μια νέα πορεία σταδιοδρομίας) να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Η πρώτη φάση του έργου, η έρευνα σε κάθε χώρα και οι συνεντεύξεις με γυναίκες και ενδιαφερόμενα μέρη, έχει ολοκληρωθεί, με την ανάπτυξη του Πλαισίου Ικανοτήτων των Γυναικών. Ο στόχος του Πλαισίου ήταν να προσδιορίσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις διπλά μειονεκτούντες γυναίκες, προκειμένου να ακολουθήσουν ηγετικές θέσεις και να αυξήσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες. Συλλέχθηκαν δεδομένα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση και τις ευκαιρίες γυναικών και ανδρών. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με γυναίκες που αντιμετώπισαν εμπόδια σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες καθώς και συζήτηση σε ομάδες εστίασης. Δεκαεπτά γυναίκες συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και 39 γυναίκες συμμετείχαν στη συζήτηση ομάδων εστίασης. Προκειμένου να συνδεθούν οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των γυναικών με τις απαιτήσεις για ταλέντα στην αγορά εργασίας, πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεντεύξεις με 11 ενδιαφερόμενους.

 Τα κύρια ευρήματα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο παραγόντων που μπορούν να εμποδίσουν τις γυναίκες στην ανάπτυξή τους. Αυτοί είναι για παράδειγμα πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες και δεδομένου ότι οι εξωτερικοί παράγοντες δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν κατανοηθούν και προσαρμοστούν οι εσωτερικοί παράγοντες, υπάρχουν επίσης συγκεκριμένα σημεία όπου μπορεί να αναπτυχθεί μια γυναίκα.

Η αρχική μελέτη που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ των χωρών που αναλύθηκαν σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των γυναικών.


Τα δεδομένα της χώρας που συλλέχθηκαν στο πρώτο μέρος αυτής της μελέτης δείχνουν ότι γενικά, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους άνδρες και το ποσοστό των αποφοίτων γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό, τι για τους άνδρες. Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (ατόμων ηλικίας 20- 64) είναι 67% για τις γυναίκες και 79% για τους άνδρες. Με συνολικό ποσοστό απασχόλησης 73%, η ΕΕ πλησιάζει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την απασχόληση 2020 το 75%


Τα δεδομένα απέδειξαν ότι η έλλειψη σπουδών και κατάρτισης δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπόδιο για την πρόοδο των γυναικών στην καριέρα τους, ειδικά από τα στατιστικά στοιχεία και η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες είναι πιο ειδικευμένες από τους άνδρες σε ορισμένες από τις βιομηχανίες που έχουν προσδιοριστεί. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την πρόοδο των γυναικών. Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν από τις γυναίκες που συμμετείχαν τόσο στις συνεντεύξεις όσο και στις ομάδες, έδειξε την ανάγκη για εκπαίδευση που τους επιτρέπει να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους εαυτούς τους, καθώς και να μάθουν πώς να είναι πιο δυναμικοί.


Μεταξύ των ευκαιριών που θα ήθελαν να έχουν στην προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή, εκτός από την υποστήριξη, το χρόνο και τα χρήματα, οι περισσότεροι από αυτούς τόνισαν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν στον επαγγελματικό τους χώρο/καριέρα. Τόνισαν τη σημασία της ανάπτυξης δικτύων/επαφών, μαθαίνοντας πώς να είναι πιο δυναμικές, να έχουν αυτοπεποίθηση και να έχουν έναν μέντορα.

 Είναι επίσης σαφές ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στη ζωή τους εκτός από την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες οι άνδρες αγωνίζονται επίσης στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Για παράδειγμα, οι γυναίκες πρέπει να αποδείξουν τις δυνατότητες τους, πρέπει να πολεμήσουν ενάντια στα στερεότυπα και να καλύψουν περισσότερες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Τα ευρήματα από την έρευνα και τις συνεντεύξεις παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής σεμιναρίων για τις ομάδες στόχους του προγράμματος Women Making Waves, προκειμένου να ενδυναμώσουν τις γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Τα σεμινάρια θα σχεδιαστούν τους επόμενους μήνες.